Omladinske kampanje
Centar E8

Centar za promociju zdravih stilova života – Centar E8 će i ove godine sprovoditi aktivnosti na "Sport Festu", i to:

  • socijalni marketing
  • distribuciju kondoma 
  • distribuciju zdravstveno-edukativnog materijala


Data/Images/centare8_s.jpg

To će se raditi na 4 štanda na kojima će biti prisutno po 2 volontera Centra E8. Centar E8 će svoje aktivnosti sprovoditi sva 3 dana "Sport Festa", i to u periodu od 12 do 18 časova.


Centar E8 je nevladina, humanitarna organizacija, koja svoj rad bazira na edukaciji mladih o HIV/sidi, polno prenosivim infekcijama i reproduktivnom zdravlju, kao i borbi protiv stigmatizacije i diskriminacije osoba koje žive sa HIV/sidom.


Cvijićeva 66/4
11000 Beograd
Tel/fax: +381 11 2084 376
E-mail: www.e8.org.yu

Astra

Kratak opis akcije

Celokupna akcija ce se odvijati kroz distribuciju promotivnog materijala (kondomi, pamfleti, olovke, posteri) na ASTRINOM štandu. Volonteri i volonterke ASTRE ce u direktom razgovoru sa posetiocima, pre svega sa mladima, govoriti o problemu trgovine ljudima kao i o tome koje sve preventivne aktivnosti svaka osoba može da uradi da bi se zaštitila i izbegla rizik da postane žrtva trgovine ljudima.

Sva tri dana će, na jednom štandu, u periodu od 12.00 do 18.00 biti prisutno po dvoje volontera.


Kratak opis organizacije

ASTRA je nevladina organizacija posvećena borbi protiv svih oblika trgovine ljudima, a naročito ženama i decom. Naš cilj je da se kroz prevenciju, direktnu pomoć žrtvama, senzibilisanje važnih institucija, ali i šire javnosti, iskoreni ovaj specifični vid nasilja.


Osnovni programi ASTRE

Program prevencije i edukacije - Treninzi, seminari, okrugli stolovi, predavanja za predstavnike nevladinih organizacija i institucija (za policiju, socijalne radnike, sudije, lekare, pravnike, profesore u školama...). Održano je više od 250 radionica za školsku populaciju, kao i niz predavanja za studente na fakultetima širom Srbije.

Povećanje vidljivosti problema trgovine ljudima odvija se kroz medijske kampanje širokog obima.

SOS telefon i direktna pomoć žrtvama - Putem SOS telefona pruža se pomoći i podrška žrtvama trgovine i njihovim porodicama,  a građani se informišu o problemu trgovine ljudima, kao i o mogućnostima legalnog rada u inostranstvu.

Direktna pomoć žrtvama bazira se na se na upućivanju žrtava u sklonište, obezbeđivanju pravne pomoći, svih neophodnih medicinskih usluga, psihološke pomoći, kao i praćenju žrtava kroz sudski postupak i proces resocijalizacije.

Program umrežavanja - Da bi borba protiv trgovine ljudskim bićima u našoj zemlji bila efikasna, potrebna je snažna mreža aktivista/kinja i centara koja pokriva celu teritoriju naše zemlje. Zbog toga je formirana ASTRA mreža koju čini jedanaest lokalnih nevladinih organizacija iz cele Srbije, okupljenih oko problema trgovine ljudima.

ASTRA je i jedan od osnivača ACTA (Anti Corruption Anti Trafficking Action), međunarodne, regionalne nevladine organizacije, koja se zalaže za društvo oslobođeno od trgovine ljudima i korupcije. ACTA-u čini jedanaest nevladinih organizacija iz regiona Jugoistočne Evrope.

Program izveštavanja, istraživanja i izdavaštva – Od početka svoga rada ASTRA sprovodi istraživanja problema trgovine ljudima, od prikupljnja svih raspoloživih podataka o raširenosti ove pojave, upoznatosti građana sa problemom, pa do analize medijske pokrivenosti problema.

Do sada smo objavili priručnik za vršnjačku edukaciju "Trgovina ljudima - naš odgovor", Alternativni izveštaj za Komitet za ekonomska, socijlna i kulturna prava, Alternativni izveštaj za Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, priručnik za novinare "Trgovina ženama", Radne materijale za treninge i trenere, istraživanje "Trgovina ljudima/decom - pogled kroz Internet prozor". U oktobru 2004. godine počeli smo sa objavljivanjem tromesečnog E-biltena u kome se nalazi pregled svih relevantnih informacija u vezi sa aktivnostima i učesnicima u suzbijanju trgovine ljudima.


Data/Images/astra_s.jpg

ASTRA
Anti Trafficking Action                                                                                                                                    

ZPU studenata Beograda

ZPU studenata Beograda u cilju što potpunijeg zadovoljavanja potreba svojih članova i svih studenata, nastoji da organizuje raznovrsne programe i akcije tokom čitave godine. Pored ustaljenih aktivnosti koje su se u prethodnom periodu pokazale kao uspešne i interesantne velikom broju korisnika, svake godine ZPU piprema nove sadržaje za što širi krug beogradskih akademaca.

Programi podrške studentima slabog materijalnog i zdravstvenog stanja su prioritetne aktivnosti udruženja, pošto ideja studentske solidarnosti i pomoći studenata studentima  predstavlja kamen temeljac ZPU-a.

ZPU studenata Beograda će u okviru Sport Festa predstaviti svoju publikaciju Studiram u Beogradu, koja predstavlja svojevrstan i jedinstven vodič kroz Beograd, njegove univerzitete, kulturu, zabavu, istoriju i znamenitosti, a sve iz studentskog ugla. Sve ono sa čime se student sreće u našoj prestonici i sve ono što nikako ne bi trebao da propusti, kao i savete javnih ličnosti, sadrži ova publikacija koja je odlično prihvaćena od strane šire javnosti.

ZPU studenata Beograda tokom cele školske godine, pa tako i u okviru Sport Festa sprovodi kampanje namenjene promociji zdravlja, a ovogodišnja je pod nazivom Borimo se zajedno. U tu svrhu, na štandovima ZPU studenata Beograda naći će se edukativni materijal o prevenciji bolesti koje najčešće pogađaju mlade ljude: SIDA, polno prenosive bolesti, narkomanija, alkoholizam, pušenje,... Aktivisti ZPU studenata Beograda, vršnjački edukatori biće na raspolaganju posetiocima Sport Festa, a u svrhu edukacije i savetovanja.

www.zpubeograd.com

 

 

 

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS